ภาพที่
รายละเอียดห้องพัก ตึกแอล จำนวน 13 ห้อง
(แอร์+ทีวี+จานดาวเทียม)
 • ห้องแอล (0- 6/ 7,10-12) มี 10 ห้อง พักได้ 2 ท่าน
  - วันธรรมดา 800 บาท / 700 บาท
  - นักขัตฤกษ์ 1,000 บาท / 900 บาท
  - เทศกาล 1,200 บาท /1,100 บาท

 • ห้องแอล (8-9) มี 2 ห้อง พักได้ 8-10 ท่าน
  - วันธรรมดา 2,000 บาท
  - นักขัตฤกษ์ 2,500 บาท
  - เทศกาล 2,500 บาท